Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • Az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igénylése !

  A cikk dátuma május 28th, 2014 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt Magánerdő Tulajdonsok és Gazdálkodók!

   Felhívjuk szíves figyelmüket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2014. (V.26.) számú közleményére, mely az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről szól.

   A közlemény letölthető az alábbi linkre kattintva:

   http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk822014

   A közleményből kiemeltük a legfontosabb tudnivalókat:

   Jogszabályi háttér: 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről.

   I. Ügyfél-regisztrációs kötelezettségek:

  Az MVH a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségeinek is.

   II. A támogatás igénybevételének általános feltételei:

  A támogatási kérelem benyújtásának további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor:

  – az ügyfél szervezet nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt,

  – természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

   III. A támogatási kérelem benyújtása

  A támogatási kérelmet egy példányban az MVH által jelen közleménnyel rendszeresített nyomtatványon, a természeti katasztrófával sújtott erdőrészlet szerinti területileg illetékes kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához kell benyújtani.

  A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:

  2014. június 9. – június 30.

  A 2014. június 30. után benyújtott támogatási kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

  A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.

  Az MVH – a jogszabályokban meghatározott egyéb esetek mellett – érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha:

  – az nem a megadott határidőben kerül benyújtásra,

  – az az igény érvényesítésére jogosult nem hitelesíti eredeti aláírásával,

  – az nem az erre rendszeresített nyomtatványon kerül benyújtásra,

  – az ügyfél nem rendelkezik ügyfél-azonosítóval, illetve a támogatási kérelemmel egy időben sem nyújt be az intézkedésben való részvételhez szükséges, nyilvántartásba vételre alkalmas kérelmet,

  – a kérelmet, képviselőként benyújtó személy nem rendelkezik érvényes meghatalmazással,

  – az nem tartalmaz olyan adatot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően nem pótolható,

  – a kérelmező legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg sem jelenti be az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe a fizetési számlaszámát, illetve ha

  – a kérelmező legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem jelenti be vállalkozása kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését.

  IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok

  Támogatási kérelem – Főlap (D1500) Támogatási kérelem – Betétlap (D1501-02) Egyedi blokktérkép Egyedi blokktérkép igénylőlap (G015D) – (Csak abban az esetben kell beküldeni az igénylőlapot, amennyiben az ügyfél az MVH-tól már igényelt blokktérképet, de azt még nem kapta meg)

  Csatolandó mellékletek:

  A károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térkép és egyedi blokktérkép.

  A padka, rőzsefonat, talajfogó gát, bakhát pontos hosszának és elhelyezkedésének leírása, valamint abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések károsodott területnek csak bizonyos részét érintik, akkor az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített, a károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló egyedi blokktérkép.

  Tűzkár esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati jelentésének másolata; amennyiben a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati eljárást nem folytatott le, tűzeseti hatósági bizonyítvány.

   V. A támogatás igénybevételének további feltételei:

  Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha:

  – az erdészeti hatóság alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó; a folyamatos erdősítés esetét kivéve, rendelkezik az adott területre vonatkozóan az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőterv határozattal; a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján, illetve az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott erdészeti, erdőgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos támogatás igénybevétele esetén nem került kizárásra a támogatási feltételek szándékosan történő megszegése miatt; tűzkár esetén, amennyiben az erdőtűz nem:

  – az erdőgazdálkodó szándékos vagy gondatlan magatartása, vagy

  – a területen gondatlanul végrehajtott erdőművelési vagy fahasználati tevékenység következtében keletkezett.

  A támogatás igénybevételének további feltételei:

  A támogatás igénybevételére a kérelmező nem jogosult azon területre vonatkozóan, ahol a természeti katasztrófa következtében keletkezett felújítási kötelezettség teljesítéséhez az érintett erdőrészletre csekély összegű (de minimis) támogatást kapott, kivéve a támogatási rendelet 3. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti, az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési, károsodott faállomány letermelési alaptámogatást.

  A legkisebb támogatható terület nagysága olyan egybefüggő 0,5 hektár, amely egy erdőrészleten belül, vagy szomszédos erdőrészleteket érintően helyezkedik el.

  A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként az ugyanazon erdészeti igazgatóság illetékessége alá tartozó területen károsodott valamennyi területre vonatkozólag csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, de a kérelemben több típusú természeti katasztrófa által okozott erdőkár után is igényelhető támogatás.

  Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre a támogatási rendelet alapján egy adott természeti katasztrófa káreseménye után csak egyszer vehető igénybe támogatás.

  A támogatási döntésről szóló határozat kézhezvételéig a kérelmező a támogatott erdészeti potenciál helyreállítási tevékenységeket csak saját felelősségére, kizárólag az erdészeti hatóság felújítási kötelezettséget előíró vagy módosító határozatának jogerőre emelkedése után kezdheti meg.

  Amennyiben az ügyfél a támogatást rész-erdőrészlet területén kívánja igénybe venni, úgy köteles a támogatott terület határainak állandósítását elvégezni. Amennyiben a terület határán a támogatási időszak alatt jelölésre alkalmas fák nincsenek, a terület határvonalainak töréspontjaira jól látható határkarókat kell elhelyezni.

  Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

  Az MVH a döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet.

   VII. A kifizetések igénylése

  A jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek kifizetési kérelem benyújtásával igényelhetik a támogatás összegét a támogatott tevékenység megvalósítását követően. A kifizetés kérelmet legkésőbb a támogatási kérelem benyújtását követő két naptári év valamelyikében lehet benyújtani, vagy amennyiben a megvalósítás a támogatási határozat jogerőre emelkedése után történik, úgy a jogerős támogatási határozat közlését követő két naptári év valamelyikében lehet benyújtani.

  A kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról és határidejéről az MVH külön közleményben rendelkezik.

   XII. A közlemény hatálya

  E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás igényléséről szóló 90/2013. (VI.04.) MVH Közlemény.

   Erdészüdvözlettel:

   Luzsi József

  elnök

  Leave a reply

  Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.