Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
 • MVH Közlemény a 2013. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

  A cikk dátuma február 26th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy megjelent az MVH 41/2013.(II. 12.) számú Közleménye, mely az EMVA-ból és az EHA-ból támogatott intézkedések 2013. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól szól.
  A Közleményt mellékeltük és az alábbi linkre kattintva tudják letölteni:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk412013

  Kiemelten felhívjuk figyelmüket az alábbiakra:

  “Az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül teljesítheti, melyhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Útmutatókat, az elektronikus felület használatához oktató videókat készít:
  1. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2013. évi EMVA monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez
  2. sz. melléklet: Kitöltési Útmutató a 2013. évi HOP monitoring adatszolgáltatás elektronikus kitöltéséhez
  3. sz. melléklet: Segédlet elektronikus felület használatához
  4. sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület kitöltéséhez
  5. sz. melléklet: Oktató videó az elektronikus felület menüsorának használatához

  VI. 2013. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatás határideje:

  1.Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból támogatott ügyfél a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi rendszerességgel köteles eleget tenni:

  a) a támogatási határozat jogerőre emelkedését vagy a szerződés megkötését követő év február 13. és március 12. közötti időszakában az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a művelet megvalósításának végére a támogatással elérni kívánt
  eredmények adataira,
  b) a művelet megvalósításának időszakában évente február 13. és március 12. között a művelet megvalósításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményeire, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra,
  c) a művelet befejezését követően az utolsó kifizetési határozat meghozatalát követő év február 13. és március 12. közötti időszakban a művelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetően ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokra, és
  d) jogszabályban előírt fenntartási kötelezettség, illetve működtetési kötelezettség ideje alatt évente február 13. és március 12. között a fenntartási és működtetési időszakra vonatkozó állapotot tükröző adatokra adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

  2. Az Európai Halászati Alapból támogatott ügyfél 2013. évben február 13. és március 12. között monitoring célú adatszolgáltatásra kötelezett.

  VII. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményei

  A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 71. § (1) bekezdésének a) pontja alapján amennyiben az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan, vagy nem az előírt módon teljesíti, mulasztási bírsággal sújtható.”

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • FONTOS! Átfogó tájékoztatás az erdészeti jogcímek helyzetéről az ÚMVP MB Erdészeti Albizottsága ülésén

  A cikk dátuma február 21st, 2013 admin Nincs hozzászólás
  Tisztelt Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók!

  Az ÚMVP Monitoring Bizottságának Erdészeti Albizottsága 2013. február 19-én ülésezett. Az itt elhangzott előadások között az MVH részletes tájékoztatást adott az erdészeti jogcímek jelenlegi állásáról, jelezve a határozathozatalok, kifizetések várható ütemezését is. Az előadás anyagát az alábbiakban adjuk közre:

  Magánerdősöknek szóló ÚMVP tájékoztatás

  Kérjük figyelmesen tanulmányozzák át a leírtakat, hiszen nemcsak az egyes jogcímek aktuális helyzetéről, de a benyújtásnál tapasztalt, elkerülendő leggyakoribb problémákról, hibákról is részletes tájékoztatást kapunk.

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

  az ÚMVP MB Erdészeti Albizottság elnöke

 • MÉG 10 NAPIG LEHET PÁLYÁZNI A FIATAL ERDŐK ÁLLOMÁNYNEVELÉSE JOGCÍMRE! MVH KÖZLEMÉNY A TÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉNEK IGÉNYLÉSÉRŐL

  A cikk dátuma február 19th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent az MVH 62. számú Közleménye, aminek az is aktualitást ad, hogy  még 10 napig nyújthatók bea Fiatal erdők állománynevelése jogcímre támogatási kérelmek az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Erdészeti Igazgatósághoz! Kérjük vegyék igénybe minél többen ezt a lehetőséget!

  A közlemény az alábbi linkre kattintva olvasható:
  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_62_szam_20130218_1035278

  Külön felhívjuk a figyelmüket ebből a 40/2013. (II.12.) számú közleményre, mely  “A fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről” szól.
  A közlemény teljes szövegét mellékeltük.

  Legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze:

  I. A kifizetés igénylésének feltételei
  – Kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a támogatott tevékenység megvalósítását követően, legkésőbb 20 napon belül kell benyújtani az erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez
  – A támogatási rendelet 10. § (5) bekezdésének értelmében az ügyfél a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig köteles megvalósítani.
  – Tevékenység megvalósítása: az adott erdőrészletre benyújtott kifizetést alátámasztó bizonylatokban, számlákban, szerződésekben a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozóan feltüntetett teljesítési dátumok közül erdőrészletenként a legutolsó.
  – Kifizetési kérelmet az az ügyfél is nyújthat be, aki az adott jogcím vonatkozásában még nem rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.
  – A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (továbbiakban: EMVA Vhr.) 19.§ (3) és (4) bekezdés szerinti kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50%-át

  Tájékoztatás:
  A támogatási rendelet 2012. 12. 07. naptól hatályos 10. § (6) bekezdése alapján az ügyfél nem köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

  II. A kifizetési kérelem benyújtása
  – Jelen közlemény alapján az ügyfél a megvalósított műveletre, erdőrészletenként egy kifizetési kérelmet nyújthat be, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. november 20-ig.
  – A kifizetési kérelem akkor is benyújtható, ha az ügyfél az adott jogcím vonatkozásában benyújtott támogatási kérelem alapján még nem rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal.
  – Az támogatási rendelet 7. § (4), (5), (6) bekezdése értelmében az alábbi kiadások számolhatóak el:

  Befejezett ápolás keretein belül támogatható műveletek:
  kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés, fakivágás;
  gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás, fakivágás;
  a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

  Tisztítás keretein belül támogatható műveletek:
  a kézzel vagy géppel végzett tisztítás, tisztítási anyag megsemmisítése,
  a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 7. § (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti faültetvény, vagy kultúrerdő természetességi kategóriájú erdőkben a fentieken túl:
  a kézi ápolás: kapálás, kaszálás, metszés;
  a gépi ápolás: tárcsázás, kultivátorozás, talajmarás, kaszálás.
  (kultúrerdő: elegyarányát tekintve több, mint 70%-ban idegenhonos, erdészeti tájidegen, vagy több, mint 50%-ban intenzíven terjedő fafajokból álló erdők, ahol az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulást alkotó őshonos fafajai kevesebb, mint 30%-os elegyarányban, vagy egyáltalán nincsenek jelen,
  faültetvény: jellemzően idegenhonos fafajokból vagy azok mesterséges hibridjeiből álló, szabályos hálózatban ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven kezelt erdő.)

  Törzsnyesés keretein belül támogatható műveletek:
  a kézzel vagy géppel végzett nyesés, nyesési anyag megsemmisítése;
  a terepi munkák erdészeti szakirányítása.

  Figyelem!
  Támogatás nem fizethető ki arra a tevékenységre, amelyet az Evt. 106. § (1) bekezdése alapján az erdő fennmaradásának vagy fejlődésének veszélyeztetése miatt az erdészeti hatóság elrendelt.

  A kifizetési kérelmet a jelen kérelem mellékeltét képező D5203-03, D0034-03, D0035-03 valamint D5204-01 számú nyomtatványon, postai úton kell benyújtani az erdőrészlet szerinti erdészeti igazgatóság székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltségéhez.
  A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.
  A kifizetési kérelmet a támogatható művelet megvalósítását követő 20 napon belül kell benyújtani.
  Figyelem!
  – a támogatandó műveletet az ügyfél saját felelősségére megkezdheti a támogatási kérelem benyújtását követően,
  – a támogatható műveleteket a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított két évig, de legkésőbb 2014. október 31-ig végezheti el.

  Ismételten kérjük, hogy minél többen pályázzanak az ebben a költségvetési ciklusban már csak 2013. február 28-ig elérhető fiatal erdők ápolása támogatásra!

  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János

 • FONTOS! Az Erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetéséről MVH Közlemények 59-60-61. szám.

  A cikk dátuma február 12th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Tisztelt MEGOSZ Tagok!

  Megjelent az MVH 59. számú hírlevele, melyet az alábbi linkre kattintva olvashatnak:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_59_szam_20130128_1034678

  Külön is felhívjuk figyelmüket a 22/2013. (I. 22.) számú MVH Közleményre, mely az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szól (a közlemény teljes szövegét mellékeltük) és az alábbi linkre kattintva tudják letölteni:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk222013

  Fontos tudnivalók:
  Kifizetési kérelmet a Vhr. 16. § (4) bekezdése, valamint a Vhr. 16/B. § (1) bekezdés alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek 2013. február 01 – 2013. május 31. között elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.

  Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.
  Egy kifizetési kérelem-benyújtási időszakban több kérelem is benyújtható, amennyiben:
  – a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három hónap eltelt, vagy
  – a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az ügyféllel, vagy
  – az ugyanazon időszakban benyújtott kérelmét legkésőbb az újonnan benyújtott
  kérelme előterjesztésével egyidejűleg visszavonja.
  A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A benyújtás ideje:  2013. február 1. – május 31.
  A kifizetési kérelem benyújtásához Ügyfélkapu (felhasználói név, jelszó) szükséges. Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat időigényes, ezért mielőbb gondoskodjon az Ügyfélkapus regisztrációról, abban az esetben, ha még nem rendelkezik velük.
  _________________________
  MVH 60. számú Hírlevele:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_60_szam_20130204_1034849

  MVH 61. számú hírlevele:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/hirlevelek/mvh_hirlevel_61_szam_20130211_1035047

  Ebből kiemeljük a “Figyelemfelhívás a GAZDANet jogcím alapján támogatott ügyfelek részére szóló hírt:

  http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/hirek/figyelemfelhivas_a_gazdanet_jo_20130206_1034925
  Erdészüdvözlettel:

  Dr. Sárvári János
  ügyvezető elnök

 • Figyelemre méltó sikerek a zárttéri fácántenyésztésben

  A cikk dátuma február 5th, 2013 admin Nincs hozzászólás

  Ötödére csökkent az elhullások száma az abádszalóki fácántelepen

   A zárttéri vadmadártenyésztés hazánkban az elmúlt években egyre jelentősebb méreteket ölt, köszönhetően annak, hogy a vadállomány természetes életterei erősen korlátozódtak, így természetes egyedszámuk nagymértékben csökkent. A zárttéri vadnevelés sikerességét számos tényező befolyásolhatja. A zárt tartásból, a nagy egyedsűrűségből, és a különböző tartástechnológiai műveletekből eredő stressz jelentős veszteségeket okozhat az állományban. Az abádszalóki Hubertus Vadásztársaság 2012 nyarán sikeres próbát végzett egy gyógynövényeket, ásványi anyagokat és aminosavakat tartalmazó itatófolyadékkal, melynek eredményeképpen előző évi adatokhoz viszonyítva ötödére csökkent a csőrkarikázás utáni időszakban mért elhullások száma. A Stresroak itatófolyadék hatékonyan segítheti a fogoly-, fürj-, és vadkacsa-tenyészetek hatékonyságának növelését is.

   Magyarországon a fácántenyésztésnek jelentős történeti múltja van. Az elmúlt évtizedekben az apróvad élőhelyén soha nem tapasztalt drasztikus ökológiai változások következtek be a nagyüzemi, intenzív agrárművelés bevezetésével. Emiatt az apróvadfajok életfeltételei erősen korlátozódtak, egyedszámuk nagymértékben csökkent.

   Vadgazdáink felismerve a helyzetet, a természetes állományban bekövetkezett veszteséget a megnövekedett vadászati igény biztosítására mesterséges, zárt tenyésztésből származó anyag telepítésével pótolják.

   Az említett okok miatt Magyarországon a fácántenyésztés soha nem tapasztalt mértéket öltött. Kialakultak a nagyüzemi bázistelepek, ahonnan a vadgazdálkodó szervek a különböző korú fácánokat rendszeresen vásárolják.

   Az országban az elsők között a Hubertus Vadásztársaság kezdte meg a fácán mesterséges szaporítását. Az abádszalóki tenyészetből kb. 500.000 madarat adnak el évente Magyarországon és más EU-s tagországokba. Fácánokat tojásként, napos korban, 6 hetes előnevelés után, ill. 20 hetes kort követően kifejlett állatként értékesítik

   A fácánnevelés folyamán 4 hetes korban a fácánokat minden istállóban csőrkarikával látják el, hogy a későbbiekben ne csipkedjék egymást. Ez egy igen fontos lépés a fácánnevelésben, hiszen a kannibalizmus központi problémát jelent a zárt tartásban nevelt állatoknál, valamint a fejlődő tollakat óvni igyekeznek, hiszen a kiváló tollminőség elérése az egyik fő szempont. Természetesen ez a folyamat nagy stresszel jár a fácánok számára, hiszen mindegyik madár kézbe kerül, fájdalom éri őket, illetve a későbbiek folyamán a csőrkarikát meg kell szokniuk, meg kell tanulniuk ezzel enni.

   A stressz kezelése és az ebből adódó elhullások csökkentése érdekében a Hubertus Vadásztársaság 2012 júniusában itatásos próbát végzett a Stresroak nevű, gyógynövényeket, ásványi anyagokat és huminsavat tartalmazó szabadforgalmú állatgyógyászati készítménnyel. A Stresroak itatófolyadék egy különböző stressztényezőknek (hőstressz, túlzsúfoltság, szállítás, áthelyezés, kannibalizmus, csőrkarikázás, féregtelenítés, vakcinázás) az állomány egészségére káros hatásainak csökkentését szolgáló természetes immunerősítő formula. Világszerte számos országban és hazánkban is különböző baromfifajokon végzett kísérletek, és számos pozitív felhasználói vélemény alapján hatékonyan javítja az ellenálló képességet, segíti az elhullások minimalizálását, ásványi anyag-tartalma pedig támogatja a tenyészteljesítményt, a tojástermelést, a tojáshéj minőségét és a keltethetőséget.

   A Stresroak első alkalmazására 2012 júniusában került sor. A karikázást megelőző 2 napon adták az állatoknak a készítményt ivóvízen keresztül, melynek ilyen kismértékű adagolása is rendkívül pozitív változásokat mutatott az elhullások számának csökkenése terén, továbbá a telepen beszámoltak az állatok nyugodtabb viselkedéséről is. Az előző évi adatokhoz viszonyítva ötödére csökkent a csőrkarikázás utáni időszakban várató elhullások száma.

   Az eredmények:

  2011. (Stresroak nélkül)

  Borházi istálló 16190 db 136 db 0,84 %

  I. istálló 10542 db 214 db 2,03 %

  II. istálló 21827 db 454 db 2,08 %

  III. istálló 22472 db 200 db 0,89 %

  Összesen: 71031 db 1004 db 1,42 %

   2012. (Stresroak itatással)

  I. istálló 11395 db 49 db 0,43 %

  III. istálló 19231 db 50 db 0,26%

  Összesen: 30626 db 99 db 0,32 %

   A Stresroak immunerősítő, stresszoldó itatófolyadék az Ayurvet Ltd. világszerte elismert, nagy nevű indiai állatgyógyászati termékgyártó cég készítménye, mely több mint egy évtizede világszerte segíti a hatékony és gazdaságos baromfitenyésztést. Az Ayurvet készítményeinek előállításánál az indiai Ayurveda gyógyászat gyógynövények használata terén szerzett évezredes hagyományai párosulnak a legújabb kutatási eredményekkel, a legfejlettebb technológiákkal, így a modern haszonállattartás nélkülözhetetlen elemét képezik az ayurvedikus szerek. A készítmények előnyösen alkalmazhatóak mind nagyüzemben, mind háztáji, vagy ökológiai gazdálkodásban.

  Az ayurvedikus állatgyógyászati készítmények természetes alapanyagokból készülnek, mesterséges teljesítményfokozókat nem tartalmaznak, mentesek a mellékhatásoktól, csökkenthetik a gyógyszerhasználat szükségességét, nem terhelik maradványanyagokkal az állat szervezetet, nullanapos várakozási idővel alkalmazhatóak.

   Zárt téri fácántartáshoz javasoljuk még a Superliv itatófolyadék alkalmazását, mely egy 19 gyógynövényt tartalmazó májvédő, méregtelenítő gyógynövényes itatófolyadék baromfifélék részére. Javíthatja a takarmány-értékesülést, növekedést, súlygyarapodást, tojástermelést. Fácánok esetében hozzájárulhat a megfelelő testfelépítést, és a szép tollazat kialakulásához. A készítmények az eddigi, baromfifélék esetében nyert tapasztalatok alapján ajánlhatók zárttéri vadkacsa, fürj és fogolytartáshoz is.

   További információ, elérhetőség:

  Kizárólagos magyarországi importőr és képviselő:

  Garuda Trade Kft.

  A klasszikus Ayurveda Európában 1991 óta.”

  Gyártó: Ayurvet Ltd. (New Delhi, India).

  Levelezési cím:

  1136 Budapest, Tátra u. 24. II.em.2.

  Tel/Fax: 061/331-2316, 353-1591

  E-mail: garuda@garuda.hu, Web: www.garuda.hu

  Kapcsolattartók:

  Csorba Katalin, Állatgyógyászati Termékfelelős

  Berényi Ágnes, Értékesítési Menedzser

  Riesz István, Ügyvezető Igazgató