Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége
www.megosz.org
  • Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló rendelet tervezet!

    A cikk dátuma április 25th, 2012 admin Nincs hozzászólás
    Tisztelt MEGOSZ Tagok! 

    A Vidékfejlesztési Minisztérium az alábbi tájékoztatása szerint az erdő-Natura rendelet napokon belül, várhatóan április 27-én megjelenik.
    Mellékeljük a kihirdetésre tervezett rendelet szövegét és kérjük, hogy minden érintett kezdje meg az egységes kérelem benyújtásához szükséges elő-készületeket. A rendelet megjelenését követően részletes tájékoztatást teszünk közzé a MEGOSZ honlapján.

    Erdészüdvözlettel:

    Luzsi József
    elnök
    Dr. Sárvári János
    ügyvezető elnök

    ______________________________ ____________

    Tisztelt Címzettek!

    Értesítem Önöket, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból mai nappal megérkezett a kihirdetési engedély az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló rendelet tervezetre vonatkozólag.
    Tekintettel arra, hogy a rendelet legkorábban a pénteki Magyar Közlönyben tud megjelenni, az annak végrehajtásában, illetve alkalmazásában érintettek elõzetes tájékoztatását tartjuk szükségesnek, ezért mellékelten megküldöm a kihirdetési engedélyt kapott tervezet szövegét.

    Segítõ közremûködésüket kérjük a támogatási kérelmek benyújtási feltételeinek mielõbbi biztosítása, valamint a potenciális kedvezményezettek
    minél szélesebb körû tájékoztatása érdekében, hangsúlyozva, hogy az nem a végleges szöveg, de tartalmi változás már nem várható.

    Üdvözlettel:

    Galambos Annamária
    osztályvezetõ

     


  • Valétálás!

    A cikk dátuma április 25th, 2012 admin Nincs hozzászólás

    Jó szerencsét!

    Az idei évben május 5-én lesz Sopronban a Valétálás, amikor a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki, Faipari mérnöki és Közgazdaság-tudományi Karának végzős hallgatói elbúcsúznak az egyetemtől és a várostól.
    Az ünnepség 19.00-kor kezdődik az egyetem főépülete előtt (Bajcsy-Zs. u. 4.), ahol a valétálók búcsút vesznek az akadémiától, a tanároktól és az alsóbb évesektől, majd fáklyás menettel, nótaszó kíséretében vonulnak át(a Fő tér és a Tűztorony felújítása miatt) a Deák térre,ahol elköszönnek a várostól.
    A Deák téren a polgármester búcsú szavai után a tárogató jelzi az ünnepség végét – persze még csak ezután kezdődik a Valétabál!
    A valétálás Selmecbányáról, a magyarországi bányászati- kohászati- és erdészeti felsőoktatás bölcsőjéből eredeztethető, maga a “Valete!” latin szó, jelentése Éljetek boldogan!
    Már Selmecbányán is ezzel a jókívánsággal engedték útjukra a végző-söket.

    Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

    A valétáló évfolyam nevében
    Koren Bence a. Precíz
    V. erdőmérnök hallgató

  • FONTOS! Fiatal erdők ápolásával kapcsolatos kérdések és válaszok!

    A cikk dátuma április 25th, 2012 admin Nincs hozzászólás

    Tisztelt MEGOSZ Tagok!

    A MEGOSZ a fiatal erdők ápolása nemrég megnyílt és májusban pályázható jogcímmel kapcsolatban több kérdést is kapott a tagságtól, amelyet össze-gyűjtve továbbítottunk az illetékesek felé. Most kaptuk meg a válaszokat, amelyek sokat segíthetnek a támogatási rendelet pontos értelmezésében
    és a jogcím által támogatott tevékenységek pontos, előírásszerű adminisztrációjában.

    Az alábbiakban közzétesszük az általunk feltett kérdéseket és az azokra kapott válaszokat:

    1.      Egy ugyanazon erdõrészletre – ha van elegendõ forrás 2012-ben és 2013-ban is – igényelhetõ-e különbözõ tevékenységekre támogatás?
    Például egy 2010-ben befejezett 5 éves nemesnyáras felújításra, lehet-e 2012. májusában befejezett ápolásra, míg 2013 februárjában nyesésre támogatási kérelmet benyújtani?
    Vagyis mit ért a rendeletalkotó egy támogatási idõszakon, melyen belül egy részletre csak egyszer lehet támogatást igényelni. Reméljük, hogy egy naptári évet.
    *Amennyiben az adott erdõrészlet megfelel a jogszabályi elõírásoknak, lehetséges, hogy mindkét évben támogatást kapjon a leírt célprogramokkal.
    *
    2.      Jogosulatlan támogatás igénylésnek minõsül-e az a benyújtott támogatási igény, mely VIS MAIOR miatt nem került, nem kerülhetett elvégzésre?
    *Amennyiben vis maior esemény miatt nem került végrehajtásra a beruházás, az igénylés nem minõsül jogosulatlan támogatási igénylésnek.
    *

    3.      Befejezett ápolás esetében – pl. nemesnyárasnál – szankcionálásra, azaz támogatás visszavonására kerül-e sor, ha befejezett ápolásként a területen gépi sorközápolást végez az erdõgazdálkodó és az elvégzés bejelentését követõ ellenõrzési idõszak végén az ellenõr a fák sorában – ahol nem lehet tárcsázni – a megengedettnél magasabb növényzetet talál?

    *A kérdés pontos megválaszolása további egyeztetést igényel.*

    4. A 8. § (5) bekezdésben leírt pénzügyi tervnek minimálisnak mit kell tartalmaznia, vannak-e esetleg formai elõírások is?

    *A pénzügyi terv MVH formanyomtatványon kerülhet csak benyújtásra. Az ügyfelek részletes kitöltési útmutatót kapnak mellé*.

    5.      A 10. § (4) bekezdésében “a munka elvégzését igazoló kiadásigazoló bizonylat” az adott tevékenységre vonatkozó számlán kívül mi lehet még?
    *Beruházásos jogcímek esetében elfogadható:*
    23/2007 19§ (3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a mûvelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és – a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével – pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylatok igazolnak.
    Ez a gyakorlatban számlákat, pénztárbizonylatokat, és esetleg postai csekkeket takar. Beleférhet még eljáró hatóság határozatban megállapított díja.
    Minden bizonylat kapcsán be kell küldeni a teljesítést igazoló bizonylatot is. (átutalás esetén a számla kivonatot)

    6.      A 11. § (1) bekezdésben leírt jogosulatlan részvétel esetén milyen szankciók várhatók azon felül, hogy az adott erdõrészletre vonatkozóan részben, vagy egészben nem fizetnek támogatást?

    *A jogosulatlan részvétel leírását a 2007 évi XVII tv.69. § tartalmazza.*

    Jelen jogcím esetében a 11§ (1) bekezdés leírását úgy kell értelmezni, hogy ha az ügyfél 20 napon túl nyújtja be a KK-t, és erre az ügyintézés, ellenõrzés során fény derül akkor adott erdõrészletre nem jár kifizetés. Ha a “nem fizetés” miatt a támogatási határozatban megítélt támogatás 80 vagy 50%-ánál kisebb összeg kerülhet kifizetésre, akkor további jogkövetkezmény kerül megállapításra. Ha 50-80 % közötti a teljesítés, akkor szankció kerül megállapításra, ha 50 % alatti akkor pedig a 23/2007 FVM rendelet 35 § (1) bekezdés alapján a kérelmet el kell utasítani, a támogatási jogosultságot meg kell szüntetni, és az ügyfelet 3 évre ki kell zárni a támogatásból.

    Reméljük, hogy a fenti információkkal segíteni tudtuk a jogcímen található támogatás minél teljesebb körű igénybevételét, lehívását.

    Erdészüdvözlettel:

    Sárvári János
    ügyvezető elnök

  • Megjelent az MVH 37. számú hírlevele az EKV, agrár-erdészeti rendszerek és az erdőtelepítési jogcímeket érintő változásokról!

    A cikk dátuma április 24th, 2012 admin Nincs hozzászólás

    Tisztelt MEGOSZ Tagok!

    Tájékoztatásul küldjük az MVH 37. számú hírlevelét. Felhívjuk mindenki szíves figyelemét, hogy a hírlevélben nagyon fontos információk találhatók, többek között az erdő-környezetvédelmi, az agrár-erdészeti rendszerek és a mezőgazdasági területek első erdősítése  (erdőtelepítés) jogcímek vonatkozásában.
    Kérünk mindenkit, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az egyes jogcímekre vonatkozó, az adott jogcímeknél található linkekre kattintva megnyitható információkat és az abban foglaltaknak megfelelően intézzék az egyes jogcímekkel kapcsolatos adminisztrációt!

    MVH hírlevél megnyitása!!

    Erdészüdvözlettel:

    Luzsi József
    elnök

  • A munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról.

    A cikk dátuma április 20th, 2012 admin Nincs hozzászólás

    Tisztelt MEGOSZ Tagok!

    Megjelent a Kormány 69/2012. (IV. 6.) Korm. rendelete a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez nyújtható támogatásról, valamint a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló kormányrendelet módosításáról.

    A rendelet a Magyar Közlöny 41. szám 8070-8073 oldaláról letölthető.

    kozlony.magyarorszag.hu/pdf/12506

    Erdészüdvözlettel:

    Sárvári János

  • Egyszerűbben igényelhető vissza a mezőgazdasági termelők számára a gázolaj jövedéki adója

    A cikk dátuma április 20th, 2012 admin Nincs hozzászólás

    Tisztelt MEGOSZ Tagok!

    Megjelent a Kormány 77/2012. (IV. 16.) Korm. rendelete, amelynek alapján egyszerűbben igényelhető vissza  a mezőgazdasági termelők számára   a gázolaj jövedéki adója. Az egyszerűsítés vonatkozik többek között a benyújtás módjára (közvetlenül a NAV-hoz), a hatóságok (köztük az erdészeti) előzetes igazolására nem lesz a továbbiakban   szükség, a számlákat sem kell csatolni és eltörlik a földhasználati lap lekérdezésének díját is. A visszatérítési igények elektronikusan is benyújthatók.

    A rendelet elérhető:
    http://www.kormany.hu/download/c/a6/80000/MK_12_045.pdf

    Magyar Közlöny 45. száma (8253-54 oldal, nyomtatásnál 3-4. oldalig)

    Erdészüdvözlettel:
    Sárvári János

  • MEGJELENT AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ ERDŐTELEPÍTÉSI RENDELETEKET(NVT, EMVA) MÓDOSÍTÓ JOGSZABÁLY!

    A cikk dátuma április 19th, 2012 admin Nincs hozzászólás

    Tisztelt MEGOSZ Tagok!

    Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 37/2012. (IV. 16.) VM rendelete
    az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és az Európai
    Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes
    agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, melyben a
    132/2004. (IX. 11.), valamint a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendeletek
    módosításai találhatóak a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtott
    támogatás igénybevételének részletes szabályairól.

    A rendelet olvasható a Magyar Közlöny 2012. április 16-án megjelent 45.
    számában (8295 oldaltól a 8299 oldalig, nyomtatáskor a 45. oldaltól a
    49. oldalig).

    http://www.magyarkozlony.hu/

    Erdészüdvözlettel:

    Luzsi József
    elnök

     

  • Közlemény 2!

    A cikk dátuma április 19th, 2012 admin Nincs hozzászólás

    Tisztelt MEGOSZ Tagok!

    Tájékoztatásul küldöm a vidékfejlesztési miniszter határozatát az országos tűzgyújtási tilalom feloldásáról.

    OTGY feloldása 2012.04.17

    Erdészüdvözlettel:

    Sárvári János

     

  • Közlemény!

    A cikk dátuma április 19th, 2012 admin Nincs hozzászólás

    Tisztelt MEGOSZ Tagok!

    Április 30-ig meghosszabbították az Erdõvédelmi Kárbejelentõ Lapok
    benyújtási határidejét!

    Az ezzel kapcsolatos közleményt a NÉBIH honlapján olvashatják.

    Erdészüdvözlettel:

    Sárvári János

     

  • A cikk dátuma április 17th, 2012 admin Nincs hozzászólás

    Tisztelt MEGOSZ Tagok!

    Szíves tájékoztatásul küldjük az MVH 36. számú hírlevelét.

    Üdvözlettel:

    Luzsi József
    elnök